december 13, 2019

Keuzehulp Tandprothetische Zorg

 De Keuzehulp ondersteunt verzekerden bij het maken van de beste keuze voor een zorgverzekeraar voor wat betreft tandprothetische zorg. 

U hebt ieder geval tot en met 31 december 2019 de mogelijkheid om over te stappen van zorgverzekeraar. De Keuzehulp maakt voor u onder meer op een eenvoudige wijze inzichtelijk welke afspraken zijn gemaakt tussen zorgverzekeraars en tandprothetici, die voor u als verzekerde belangrijk zijn. Zo kunt u op een snelle wijze voor de best passende zorgverzekering kiezen voor het nieuwe jaar! 

De Keuzehulp is een initiatief van de beroepsvereniging van tandprothetici en is na overleg met een aantal patiëntenorganisaties en ouderenbonden ontwikkeld voor de tandprothetische zorg. 

Overstappen zorgverzekeraar 

Mocht u willen overstappen van zorgverzekeraar, dan kunt u dit op twee manieren doen. De eerste mogelijkheid is om uiterlijk 31 december 2019 contact op te nemen met uw nieuwe zorgverzekeraar, die regelt voor u het overstappen. De tweede is om uiterlijk 31 december 2019 uw huidige verzekering op te zeggen. U kunt zich dan nog tot en met 31 januari aanmelden bij uw nieuwe zorgverzekeraar. Tandprothetische zorg valt onder de dekking van de basisverzekering. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering. 

Waarom een Keuzehulp? 

Zorgverzekeraars zijn op grond van hun zorgplicht verplicht om kwalitatief goede zorg voor hun verzekerden toegankelijk te maken. Om dit te bereiken maakt de zorgverzekeraar bijvoorbeeld afspraken met zorgaanbieders door met hen een zorgovereenkomst af te sluiten. De zorgaanbieder moet de voorwaarden uit de zorgovereenkomst naleven bij het verlenen van zorg aan u. Indien u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, bevatten de polisvoorwaarden van verzekeraars vaak allerlei afspraken, waaraan verzekerden zich moeten houden. Per verzekeraar kunnen die afspraken verschillen. De Keuzehulp maakt het voor u duidelijk welke afspraken zijn gemaakt en welke gevolgen dit heeft voor uw zorg. Voor u is het bijvoorbeeld van groot belang dat u een vrije keuze hebt in zorgaanbieder en er voldoende door de zorgverzekeraar geïnvesteerd wordt in Tandprothetische kennis en kunde. 

Om welke zorg gaat het? 

De Keuzehulp richt zich op tandprothetische zorg. Tandprothetische zorg is de zorg die, kort en goed, te maken heeft met het vervaardigen en aanmeten van kunstgebitten (gebitsprothesen). U bent verzekerd voor tandprothetische zorg vanaf uw 18e levensjaar als onderdeel van de basisverzekering. 

Hoe werkt de keuzehulp? 

De beroepsvereniging heeft na overleg met patiëntenorganisaties 10 vragen samengesteld die betrekking hebben op tandprothetische zorg. De vragen zijn geschreven vanuit uw perspectief als verzekerde en uw belangen, met de gedachte dat er sprake moet zijn van objectiveerbare en transparante criteria. Deze vragen zien op de meest belangrijke onderwerpen voor tandprothetische zorg. De vragen zijn voorgelegd aan een aantal grote zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ, Zilveren

Kruis en Zorg en Zekerheid). Aangezien deze verzekeraars veruit het grootste deel van het 

werkgebied van tandprothetici bestrijken, is de Keuzehulp beperkt tot deze verzekeraars. Aan de hand van het antwoord - dat de zorgverzekeraars hebben gegeven op de vraag - is een score (een ster) toebedeeld. 

Van welke zorgverzekeraars zijn scores te vinden? 

Verschillende zorgverzekeraars zijn benaderd om antwoord te geven op de vragen van de Keuzehulp: 

• CZ 

• VGZ 

• Zilveren Kruis 

• Zorg en Zekerheid 

Deze zorgverzekeraars hebben antwoorden gegeven op de vragen en deze voorzien van toelichtingen. Menzis is ook benaderd, maar heeft echter geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om antwoorden of een toelichting te geven. Voor Menzis is daarom op grond van onder andere haar inkoopbeleid en polisvoorwaarden antwoord gegeven op de vragen van de Keuzehulp. De definitieve scores zijn vervolgens met de zorgverzekeraars gecommuniceerd. 

10 onderwerpen Keuzehulp die voor u als verzekerde van belang zijn. 

De vragen van de Keuzehulp zien toe op zes verschillende onderwerpen, elk onderwerp is toebedeeld met een eigen score. De volgende onderwerpen worden besproken in de Keuzehulp: 

1. Redelijk overleg tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder (0,5 ster) 

Het is voor u van belang dat tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder een goede verstandsverhouding bestaat. Tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn in 2014 good contracting practices vastgelegd, welke practices zijn genoemd in een rapport van de NZa van maart 

2014. Klik hier voor de practices. Voor een eerlijk contracteerproces zijn de practices voor de zorgaanbieders en u van belang. Een eerlijk contracteerproces draagt bij aan een goede verstandsverhouding tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, hetgeen ook voor patiënten uiteraard van belang is. 

2. Keuzevrijheid van tandprotheticus voor verzekerde (1,5 ster) 

U moet de keuze hebben om naar de gecontracteerde of ongecontracteerde tandprotheticus van uw keuze te kunnen gaan, die u volgens onafhankelijk onderzoek (NIVEL, 2014) naar tevredenheid kan helpen. Beperking van keuzevrijheid treedt onder meer op indien zorgverzekeraars bijzondere voorwaarden stellen aan niet-gecontracteerde zorgaanbieders, waarbij die voorwaarden niet door een objectiveerbare of redelijke motivering worden gesteund. Dit doet zich voor bij: 

• het vereisen van machtigingen waardoor ongecontracteerde tandprothetici aan zwaardere criteria moet voldoen dan die van gecontracteerde zorgaanbieders;

• het aanbieden van polissen met een lager restitutiepercentage dan de in de jurisprudentie vastgelegde 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. 

Beperking van uw keuzevrijheid treedt daarnaast op in het geval de zorgverzekeraar niet alle prestaties bij tandprothetici contracteert. Indien prestaties rondom de implantaatgedragen prothesen of prestaties rondom de mesostructuur bijvoorbeeld niet worden gecontracteerd, kunt u voor die zorg slechts tegen een restitutietarief of – in sommige gevallen – slechts indien zij de kosten volledig zelf 

betalen, naar de door u vertrouwde tandprotheticus. Dit kan ertoe leiden dat u, terwijl u misschien niet precies weet wat ‘mesostructuur’ is, u wél moet kunnen begrijpen dat u voor dat kleine onderdeel van de tandprothetische zorg wellicht niet naar de tandprotheticus toe mag. 

3. Maximale vergoeding van materiaal- en techniekkosten (0,5 ster) 

De meeste zorgverzekeraars hanteren lijsten met maximale materiaal- en techniekkosten die voor u voor vergoeding in aanmerking komen. In een aantal gevallen zijn de daadwerkelijke techniekkosten hoger dan de maximale vergoeding die de verzekeraar hanteert. In de meeste gevallen kan u wel aanspraak maken op een hogere vergoeding, maar hebt u een machtiging nodig. Indien de maximale materiaal- en techniek kosten op de lijst niet toereikend zijn voor uw behandeling, dan kan de zorgverzekeraar van deze lijst afwijken ten bate van de vergoeding voor uw behandeling. Als de verzekeraar dat niet doet, kan dat voor u tot kosten leiden indien immers een deel van de techniekkosten niet vergoed wordt. 

4. Klanttevredenheid (1 ster) 

Uit onderzoek (NIVEL, 2014) blijkt dat klanten van de tandprotheticus hun mondgezondheid een hoger cijfer en hun behandelaar hogere cijfers geven op veel elementen van het behandelingsproces. Het is voor u daarom van belang dat u terecht kunt bij de beste zorgaanbieder, en dat u daar tevens door uw verzekeraar door middel van juiste informatieverstrekking op wordt gewezen. 

5. Looptijd overeenkomsten (0,5 ster) 

Zorgverzekeraars bieden verschillende typen overeenkomsten aan. Een zorgverzekeraar die meerjarenovereenkomsten aan de zorgaanbieder aanbiedt, zorgt ervoor dat u duidelijkheid hebt over de vergoeding van tandprothetische zorg bij uw tandprotheticus voor de komende jaren. Dit komt de duidelijkheid, continuïteit en dus kwaliteit van de zorg ten goede. Daarnaast ervaren de zorgaanbieders de jaarlijkse contractering als een bijzonder zware last. De tijdsbesparing die meerjarenovereenkomsten met zich brengen, kan in (de kwaliteit van) van uw zorg worden gestoken. 

6. Kwaliteit van de tandprothetische zorg (1 ster) 

Uiteraard is zorg voor kwaliteit een belangrijke factor binnen een Keuzehulp. Onderdeel daarvan kan zijn een adviserend tandprotheticus bij de zorgverzekeraar. Deze kan de kwaliteit van zijn beroepsgenoten – bijvoorbeeld binnen controles en het machtigingenproces – bewaken, hetgeen de kwaliteit van uw zorg ten goede komt.

Keuzehulp Tandprothetische Zorg 

Zilveren Kruis 4 sterren 

Zilveren Kruis is op een eindscore gekomen van 4 sterren. De onderwerpen waar Zilveren Kruis niet 

(volledig) op heeft gescoord worden hier besproken. 

Op het onderdeel keuzevrijheid heeft Zilveren Kruis 1 ster behaalt. Zilveren Kruis mist hier een halve ster omdat zij niet-gecontracteerde zorgaanbieders vraagt om een machtiging terwijl gecontracteerde zorgaanbieders wel de mogelijkheid hebben om die betreffende behandelingen machtigingsvrij uit te voeren. 

Op het onderdeel kwaliteit heeft zilveren Kruis een halve ster behaald. Zilveren Kruis mist hier een halve ster omdat zij geen gebruik maakt van een adviserend tandprotheticus. 

CZ 3,5 sterren 

CZ is op een eindscore gekomen van 3,5 ster. De onderwerpen waar CZ niet (volledig) op heeft gescoord worden hier besproken. 

Op het onderdeel keuzevrijheid heeft CZ een halve ster behaald. CZ mist hier een 1 ster. CZ vraagt van u voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders een voorafgaande akkoordverklaring als: 

het gaat om het vaste gedeelte van de suprastructuur (voor bevestiging van de uitneembare prothese op implantaten) en de uitneembare prothese (het klikgebit). Daarbij geldt dat u een ernstig geslonken tandeloze kaak hebt. 

het gaat om reparatie en/of rebasing van een uitneembare prothese op implantaten (het 

klikgebit). 

het gaat om reparatie of vervanging van het vaste gedeelte van de suprastructuur op de implantaten en/of het deel van de suprastructuur in de prothese. 

Daarnaast kent CZ polissen waarbij minder dan 75% (zoals het label ‘Juzt’ met 60%) van het gemiddeld met zorgaanbieders afgesproken tarief wordt vergoed. 

Op het onderdeel van kwaliteit heeft CZ een halve ster behaald. CZ mist hier een halve ster omdat zij geen gebruik maakt van een adviserend tandprotheticus. 

VGZ 3,5 sterren 

VGZ is op een eindscore van 3,5 sterren gekomen. De onderwerpen waar VGZ niet (volledig) op heeft gescoord worden hier besproken. 

Op het onderdeel keuzevrijheid heeft VGZ een hele ster behaald. VGZ mist hier een halve ster omdat VGZ voor niet-gecontracteerde tandprothetici een machtiging vereist voor gebitsprothese op implantaten. U hebt voorafgaande toestemming nodig van VGZ om deze zorg te ontvangen van een niet-gecontracteerde tandprotheticus. 

VGZ heeft op het onderdeel klanttevredenheid een halve ster behaald. VGZ mist hier een halve ster omdat zij geen specifieke aanbeveling geeft om naar een tandprotheticus te gaan. 

Op het onderdeel kwaliteit heeft VGZ een halve ster behaald. VGZ mist hier een halve ster omdat zij geen gebruik maakt van een adviserend tandprotheticus.

Menzis 3 sterren 

Menzis heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf antwoorden te verstrekken op de vragen van de Keuzehulp. Daarom is op grond van het inkoopbeleid van Menzis en op grond van de door Menzis gehanteerde polisvoorwaarden een antwoord geformuleerd. Op basis van deze beantwoording scoort Menzis drie sterren op de Keuzehulp. 

Op het onderdeel keuzevrijheid mist Menzis een halve ster omdat zij voor een reparatie en rebasing van implantaatgedragen protheses door een daarvoor niet gecontracteerde zorgaanbieder een voorafgaande toestemming vraagt. 

Tevens mist Menzis een halve ster op het onderdeel klanttevredenheid. Uit de beschikbare beleidsstukken van Menzis volgt niet dat zij patiënten aanbeveelt om naar de tandprotheticus te gaan. Menzis mist op het onderdeel looptijd overeenkomsten ook een halve ster. Menzis biedt namelijk alleen éénjarige overeenkomsten aan. Dat betekent voor zorgaanbieders dat elk jaar opnieuw tijd moet 

worden gestoken in het contracteerproces. 

Tot slot mist Menzis een halve ster op het onderdeel kwaliteit omdat niet bekend is geworden dat zij gebruik maakt van een adviserend tandprotheticus. 

Zorg en Zekerheid 3 sterren 

Zorg en Zekerheid heeft een totale score van 3 sterren. De onderwerpen waar Zorg en Zekerheid niet 

(volledig) op heeft gescoord worden hier besproken. 

Op het onderdeel keuzevrijheid heeft Zorg en Zekerheid een halve ster behaald. Zorg en Zekerheid mist op dit onderdeel een hele ster. Allereerst mist Zorg en Zekerheid een halve ster omdat zij machtigingen hanteert voor niet-gecontracteerde tandprothetici. Hierdoor worden er zwaardere criteria geëist aan de zorg van niet-gecontracteerde tandprothetici. Daarnaast mist Zorg en Zekerheid een halve ster omdat zij de prestaties voor de mesostructuur nog niet hebben ingekocht. 

Zorg en Zekerheid scoort niet op het onderdeel van kwaliteit en mist hierdoor een hele ster. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat Zorg en Zekerheid geen gebruik maakt van een adviserend tandprotheticus. Daarnaast sluit Zorg en Zekerheid niet uitsluitend overeenkomsten met tandprothetici die zijn ingeschreven in het register van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici en zich als zodanig hebben geconformeerd aan de Codex van Beroepsethiek voor Tandprothetici 

augustus 13, 2019

Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics. 

Vergoeding van uw zorgverzekeraar
Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Regel het online!
Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Status van uw betaling controleren
    Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan. 

Veelgestelde vragen bekijken
Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.   

Betalingsvoorwaarden Infomedics
In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics? 

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening. 
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening. 
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.
Logo-s_ONT_02

Nela Ramirez is gecertificeerd tandprotheticus en aangesloten bij het ONT, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.

Nela Ramirez is gecertificeerd tandprotheticus en aangesloten bij het ONT, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.